DE LEERPOST HELPT JE OP WEG!

Iedereen gunt zijn kind een plezierige en succesvolle schoolperiode. Sommige kinderen hebben hier ondersteuning bij nodig.

De Leerpost is een kleinschalige en moderne praktijk voor bijles en begeleiding voor basisschoolleerlingen én leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het unieke aan de Leerpost is de insteek en de werkwijze.

Het leerproces en het gedrag van een kind zijn met elkaar verbonden, voor een goede ontwikkeling is het van belang dat er een balans bestaat tussen deze twee aspecten. Hierbij fungeert de werkhouding als een schakel tussen gedrag en leren. De Leerpost helpt uw kind verder op het gebied van leren óf van gedrag, maar verliest tijdens de begeleiding de balans tussen beide aspecten niet uit het oog.

Naast de ouders wordt het kind al vanaf het allereerste contact actief bij het begeleidingsproces betrokken. Samen met uw kind zoeken we naar passende oplossingen. Dit zorgt voor een gevoel van autonomie bij uw kind en zal er ook voor zorgen dat hij of zij meer gemotiveerd aan het traject begint.

VOOR WIE?

De Leerpost is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met:

Leren
Spelling, rekenen en lezen (technisch lezen, begrijpend lezen)
Werkhouding
Plannen en organiseren, aanpakken en uitvoeren van een taak, concentratie, emotieregulatie of metacognitie
Gedrag
Zelfvertrouwen, zelfbeeld, faalangst, omgang met groepsgenoten of leerkrachten

Arjanne Post

MEd | gedrag-, reken- en taalspecialist

Mijn naam is Arjanne Post. Na zeventien jaar als
basisschoolleerkracht gewerkt te hebben, ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Als leerkracht merkte ik dat sommige kinderen in mijn klas niet met de lessen mee konden komen, terwijl zij wel enorm hun best deden. Die kinderen wil ik graag helpen, zodat zij het plezier in hun schoolloopbaan behouden. In 2016 heb ik de opleiding Master Educational Needs behaald op het gebied van gedrag. Tijdens mijn studie besefte ik dat het gedrag en leren van een kind niet los gezien kunnen worden. Daarom heb ik de opleiding ook op het gebied van leren afgerond.

Om kinderen goed te blijven begeleiden, volg ik regelmatig
cursussen en trainingen.

Mijn scholing

2023      Geef me de 5 – autisme

2021      Zelfinstructiemethode van Meichenbaum – werkhouding en metacognitie

2019      Spel in relatie tot cognitieve en executieve functies en metacognitie – spel en ontwikkeling

2019      Weerbaar communiceren voor pubers – gedrag en communicatie

2019      RD4 – diagnostiek van rekenproblemen

2018      Ik leer leren – leerstijl en leervoorkeuren

2017      Teken je gesprek – gedrag, faalangst en werkhouding

2017      Beter bij de les – executieve functies en werkgeheugen

2016      MEd Special Educational Needs – gedrag en leren

2011      Met sprongen vooruit – rekenen

2009      Oplossingsgericht coachen – gespreksvoering 

1988      BEd Leraar Basisonderwijs

Mirjam Post

MSc | master-pedagoog skj | nvo basis-pedagoog

En ik ben Mirjam Post. Ik ben een aantal jaar werkzaam geweest als leerkracht in verschillende jaargroepen van de basisschool. In 2017 ben ik aan de Leidse Universiteit afgestudeerd als onderwijskundige. Ik ben opgeleid en inmiddels gewend om aan kinderen les te geven, hen te sturen en wegwijs te maken. Maar alleen kennis is niet genoeg om dit te doen, ik heb ook deskundigen nodig. Volgens mij zijn de kinderen zelf de belangrijkste experts. Zij weten wat ze kunnen en willen doen. En wanneer zij serieus genomen worden, krijgen zij de kans om te groeien.  

Een ander stukje deskundigheid verwerf ik door middel van trainingen en studies.

Mijn scholing

2021      Zelfinstructiemethode van Meichenbaum – werkhouding en metacognitie

2020      Geregistreerd als NVO basis-pedagoog

2020      Geregistreerd als master-pedagoog SKJ

2019      Spel in relatie tot cognitieve en executieve functies en metacognitie – spel en ontwikkeling

2019      RD4 – diagnostiek van rekenproblemen

2019      Educational needs – externaliserend en internaliserend gedrag

2018      Teken je gesprek – gedrag en faalangst

2018      Met sprongen vooruit – rekenen

2017      MSc Education and Child Studies – Educational Science (onderwijskunde)

2015      BEd Leraar Basisonderwijs

2014      BSc Pedagogische Wetenschappen

Jelmer Kraaijeveld

MSc | bijlesdocent middelbare school

Ik ben Jelmer Kraaijeveld. Ik ben acht jaar actief geweest als bijlesdocent en heb in die periode tientallen leerlingen geholpen met wiskunde, vanaf de onderbouw van de middelbare school tot aan de universiteit. In 2020 ben ik aan de TU Delft afgestudeerd in de richting Systems and Control, een master die mijn passie voor theoretische wiskunde combineert met programmeren en regeltechniek. In mijn lessen probeer ik echt terug te gaan naar de basis. Vaak realiseren kinderen zich niet dat waar ze nu mee worstelen, wordt veroorzaakt door iets dat ze vroeger hebben geleerd, maar eigenlijk nog niet goed begrijpen. Dat is als een huis bouwen op zand, de fundering moet goed zijn!

Mijn scholing

2020      MSc Systems and Control

2016      BSc Werktuigbouwkunde

Werkwijze

Na aanmelding zal contact met u worden opgenomen en wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek staan de leerpunten die uw kind aangeeft centraal en zal vanuit dit startpunt gezamenlijk naar vervolgstappen worden gekeken.

LEREN

Aan de hand van een diagnostisch gesprek en toetsing wordt de ontwikkeling op het gebied van rekenen, lezen of spelling inhoudelijk geanalyseerd en worden doelen opgesteld. Aan de doelen wordt gewerkt in een periode van 12 tot 20 weken.

WERKHOUDING

Begeleiding op het gebied van motivatie, concentratie, metacognitie, plannen en organiseren wordt aangeboden door middel van de methodes ‘Teken je gesprek’, ‘Beter bij de les’ of ‘Ik leer leren’ in 5 tot 8 weken.

GEDRAG

Door middel van de methodes ‘Teken je gesprek’ of ‘Weerbaar communiceren’ wordt 8 weken lang op een gestructureerde en oplossingsgerichte manier met uw kind gepraat over wat al goed gaat en nog lastig is op het gebied van gedrag.

Lees meer

In wekelijkse lessen van 60 minuten komt leerstof behorende bij de doelen op een speelse wijze aan bod. Bij een spelling-, reken- of leestaak worden beweging, spel en eigen ideeën van uw kind ingebracht, met als doel de taak betekenisvol te maken en het plezier en de betrokkenheid van uw kind te verhogen. Hierbij wordt steeds gestart met een taak die uw kind kan maken als hij of zij hulp krijgt. Wanneer uw kind het zonder ondersteuning kan uitvoeren, wordt weer een stap verder gegaan. Soms is het nodig dat het kind werk meekrijgt om thuis te maken. 

Na een periode van 12 tot 20 weken zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden. Hierin wordt de voortgang van uw kind besproken en bekeken of de gestelde doelen zijn behaald. Ook worden eventuele vervolgstappen besproken zodat uw kind uiteindelijk op eigen benen verder kan gaan.

Lees meer

Bij ‘Teken je gesprek’ wordt op een gestructureerde en oplossingsgerichte manier met uw kind gepraat over schoolwerk, motivatie, concentratie en andere aspecten die invloed hebben op de schoolresultaten. Er wordt gebruik gemaakt van visuele verslagen met als doel uw kind te helpen om zelf te reflecteren en verantwoording te nemen. Deze begeleiding is geschikt voor kinderen van 9 tot 15 jaar en vindt 8 weken lang plaats in wekelijkse lessen van 60 minuten. In de achtste week zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden.

‘Beter bij de les’ richt zich op het aanleren van leerstrategieën op het gebied van aandacht, plannen, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie. Door middel van psycho-educatie krijgt uw kind inzicht in zijn of haar functioneren, zodat hij of zij zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk zelf kan bijsturen. Deze begeleiding is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Bij ‘Ik leer leren’ krijgt uw kind 5 weken lang slimme handvatten aangeboden om makkelijk en efficiënt te leren. Uw kind ontdekt zijn of haar manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren aan de hand van een werkboek. Deze training is geschikt voor kinderen in groep 8 ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook leerlingen in de eerste en tweede jaar van de middelbare school hebben baat bij deze training.

Lees meer

Bij ‘Teken je gesprek’ wordt een visueel verslag gemaakt met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen. Dit heeft als doel uw kind een duidelijk overzicht te geven van zijn of haar problemen, waarbij uw kind de mogelijkheid krijgt zelf een oplossing te vinden. 

Bij ‘Weerbaar communiceren’ wordt op een speelse wijze inzicht gegeven in de oorzaken en gevolgen van het eigen gedrag en leert uw kind dat er meer gedragsopties zijn. Uw kind oefent gedragingen die allemaal mogelijk zijn in verschillende levensgebieden, zoals thuis, in een vriendengroep en op school. 

De begeleiding vindt wekelijkse plaats, 60 minuten lang. In de achtste week zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden. Hierin wordt gereflecteerd op wat het kind geleerd heeft, wat daardoor veranderd is en wat uw kind meeneemt zodat hij of zij op eigen benen verder kan gaan.

Tarieven*

Op alle afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Kennismakingsgesprek

Inclusief begeleidingsplan.

€ 30,-

Begeleiding individueel

Begeleiding van 60 minuten, waarvan 50 minuten intensief contact en 10 minuten voor- en nabespreking.

€ 55,- per sessie

Bijles middelbare school

Bijles van 60 minuten, waarvan 50 minuten intensief contact en 10 minuten voor- en nabespreking.

€ 40,- per sessie

Evaluatiegesprek 

Inclusief eindverslag.

€ 30,-

Extra oudergesprek 

Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om een extra gesprek te voeren of aan te sluiten bij een gesprek op school.

€ 55,- per uur

*Deze tarieven gelden voor particulieren. Voor arrangementen op scholen en andere instellingen zijn andere tarieven van toepassing. Neem hiervoor contact op.

Neem contact op met De Leerpost

Voor al uw vragen of om een afspraak te maken, vult u het onderstaande formulier in of gebruikt u de andere opties om in contact te komen!

Wij zijn bereikbaar op
+31 6 2333 8741
Stuur een mail naar
info@deleerpost.nl
Of bezoek ons op
Hoefslag 3, Pijnacker

    REVIEWS VAN DE LEERPOST